Text: Henrik Henrikson mars 2024


Hässelby slott byggdes på 1600-talet, men namnet Hässelby är mycket äldre än så. På platsen där slottet ligger idag fanns tidigare en by med tre gårdar – Hässelby.

Stavningen har varierat mycket genom åren. Första gången namnet Hässelby synes i de gamla urkunderna är på ett pergamentsbrev från 1333. Här är en bild av detta dokument, där Hässelby för allra första gången omnämns. Det skrivs då Hæsliby. Texten beskriver hur några personer ärver de omnämnda markstyckena, bland annat en del av Hässelby.

Den latinska texten lyder i en maskinöversättning:
"Till alla närvarande inspektör Ragnildis brev lämnade Olaus Ingiborghæson och hans son Johannes Olafsson och även Eric Siggæson frid i Herren evig genom nuet uppenbaras för oss alla både eftervärlden och nutida Ingiburg, gemålen till Aruid Biornsson för modersarvet 18 tunnland mark i Thorstun en halv shilling mindre och åtta skilling mark i Rørby, byn Angarnæ socken och en markgräns med ett halvt fast i Echeby, socknens by hade thedhæ, men för faderns arv i øre 14:or gränsen till landet med en fast mindre i Hæsliby fem fasta i Vinsbærghum åtta fasta med en halv i Thykbyl fem fasta mindre två denarer reducerade vår användning välvilja och samtycke Jn beviset på vilket de adligas fastare sigill, nämligen 3 nästa fredag efter kung Eriks och den härliga martyrens dag."
Nedtill det gamla pergamentsbrevet är fästa de sigill, som ska bekräfta dokumentets innehåll. Det första är Bengt Bosons sigill, och det andra är Greger Magnussons. De andra två har lossnat under tidens gång. Där är endast remsorna kvar.En tidig karta från 1630-talet över byn Hässelby. Den är från Hesselby egendoms arkiv.

Vad betyder då byns namn?
Förleden hesli betydde hasseldunge, hassellund eller hasselbestånd, och med by avsåg man på den tiden en gård. Den fornsvenska benämningen på växten hassel var hasla. Där har vi ursprunget till namnet Hässelby.

Några av de tidigaste stavningarna är
1333 Hæsliby
1339 Hesleby
1347 Heslæby
1409 Heslaby
Från år 1339 finns ett annat pergamentsbrev, utfärdat i Uppsala, genom vilket riddaren Gisle Elinason ger fullmakt åt Lars Gunnarsson att ge Uppsala domkyrka lagfart på sju örtugland i Hesleby, som ska lämnas domkyrkan i pant.

1347 omtalas en man vid namn Anundo som "domæræ in Heslæby".
Hässelby nämns dessutom i flera andra handlingar från 1300- och 1400-talen, däribland i en räfstetingsdom rörande reduktion av gamla skattegods i Sollentuna härad, daterad i Uppsala den 31 augusti 1409 – och den börjar:
"Wij Thord Bonde riddare, Konungs dom havande" genom vilken handling Kronan tilldömdes "ett halft örtugland jord i Heslaby, som Hinza Matthesson hafver."På den här tiden skrev man svensk text med godtycklig stavning, alltefter vad man hade fått lära sig. Det fanns inga gemensamma stavningsregler.
Den första bibelöversättningen 1526 var väl första gången man mer officiellt fastställde hur det svenska språket skulle stavas.

Ovanstående text berättar om Sven Ridderstråle, som 1682 föddes på "Heßelby sätes gård i Spånga sokn". Fadern, Jöns Svensson, var trädgårdsmästare på Hässelby. Sven Ridderstråle gjorde militär karriär och adlades 1713.
När man skulle gravera en bild av Hässelby för att ha med i det stora praktverket Suecia antiqua et hodierna så gjorde man först några förberedande skisser. Den som på detta provtryck skrev in gårdens hamn verkar ha varit glad i att lägga till lite extra prickar ovanför bokstäverna. Det blev Häßlebÿ.
Verket Suecia antigua gavs ut 1716.På en annan skiss till samma verk har man givit gården en nästan modern stavning: Hessleby.På denna karta, från 1731, skrev man
"Häßlebÿ Säterÿ Belägit uti Stockholms Lähn".Denna karta, också från 1731,
visar ytterligare en stavningsvariant: Hesslebÿ.Förutom alla stavningsvarianter genom åren, så kunde det också bli pinsamma stavfel.
Våren 2024 bjöd jag på denna bok på auktion. Startbudet var 500 kronor, och det verkade som om de flesta tyckte det var dyrt, för ingen annan bjöd på boken, och jag fick den för denna summa. Tio år tidigare hade denna bok gått för nästan 2000 kronor, så jag tyckte verkligen att jag fick den billigt.
Nu till stavfelet: Boken heter "Hesselby arkivalier..." men på pärmryggen står det "Hessleby". Slarvigt att ingen märkt det.I samband med den sjätte upplagan av Svenska Akademiens ordlista 1889 förändrades stavningen på vissa ord som man ansåg hade en ålderdomlig stavning. Till exempel ändrades vissa ord med e till ä som "jern". Detta kan betraktas som den första svenska stavningsreformen i modern tid.

Men stavningen på ortsnamn ändrades inte lika lätt. År 1910 bestämde Kungliga Järnvägsstyrelsen till exempel att namnet Trelleborg skulle stavas med ä, Trälleborg. Den stavningen mötte genast ett motstånd i Trelleborg och 1936 beslöt stadsfullmäktige att stavningen skulle ändras tillbaka från Trälleborg till Trelleborg.
Ett annat exempel är staden Helsingborg, som 1912 ändrade sitt namn till Hälsingborg. 1971 beslutade man att återgå till e-stavningen, med hänsyn till de ökade förbindelserna med utlandet. Med dessa exempel i åtanke, så borde Hässelby också kunna få tillbaka sitt tidigare namn Hesselby, tycker jag.
Järnvägsstationen i Hässelby kallades i början för Riddersvik efter den större gård som låg i närheten. Samhället som växte upp runt stationen hade ännu inget eget namn men kallades Riddersvik eller Hesselby.Med tiden ville man ändra stavningen från Hesselby till Hässelby. Det gick inte helt smärtfritt. På en municipalstämma 1913 motionerade en trädgårdsmästare "att stämman skulle uttala sig för att namnet Hesselby fortfarande skulle stavas med e och inte med ä." Och den 7 mars 1913 beslutades av regeringen att villastaden skulle fortsätta heta Hesselby Villastad.
Däremot döptes poststationen Riddersvik ett par månader senare av Generalpoststyrelsen om till Hässelby Villastad. Detta gällde från den 5 augusti 1913.
Nu hade man alltså den situationen att samhället hette Hesselby Villastad men poststationen Hässelby Villastad. Och järnvägsstationen hade fortfarande kvar sitt namn Riddersvik.I dagspressen började den nya stavningen med ä successivt bli synlig. Första gången namnet stavades Hässelby i Dagens Nyheter var våren 1915.
Detta urklipp är från 15 juni 1918 då Hässelby för första gången stavades med ä i Svenska Dagbladet.Först i december 1919 beslutade kommunfullmäktige att järnvägsstationen skulle heta Hässelby villastad.Denna bild av stationshuset är från 1924.
Den nya stationsskylten har kommit på plats.Stavningen höll inte alltid jämna steg. I en annons från 1921 stavas Hässelby strandbad både med ä och med e.På denna karta från 1928 ser vi också båda stavningsvarianterna. Hässelby villastad med ä och Hesselby slott med e.Ett vykort från 1924. Här ville man vara modern och snabbt anammade den nya stavningen med ä. Kanske tog man i lite väl mycket. Slottet verkar ha hamnat i villastaden av bara farten.Så gick åren och stavningen Hässelby med ä blev helt vedertaget.

År 2010 fick Hässelby Slott ny ägare, Svensk Inredning. Då ville man vara lite innovativ, bytte ä mot e och återtog slottets ursprungliga stavning - Hesselby Slott. Idén var att man skulle lansera anläggningen som ett musikslott.
Jag tycker att man helt borde genomföra stavningsändringen på stadsdelarna och återinföra den tidigare stavningen Hesselby i stället för Hässelby.
Dels är det den ursprungliga stavningen. Dels skulle det underlätta vid internationella kontakter, då bokstaven ä inte lämpar sig i texter som skall kunna läsas av en internationell publik. Ordet Hässelby kan inte heller ingå i Internetadresser utan problem, utan måste då omskrivas Hesselby eller Hasselby.
Foto: Henrik Henrikson.I tidningen Mitti från den 22 jan 2015 kunde man läsa:

Hässelby eller Hesselby? En stavning som fortfarande syns är Hesselby med e i stället för ä. Harald i Hässelby menar att Hesselby med e skulle knyta an till en historik som skulle kunna bidra till att människor boende i Hässelby kände större samhörighet. "Jag skulle kunna tänka sig att driva saken som ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden."
Kadir Kasirga, ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, är inte säker på om ett jakande beslut i stadsdelsnämnden skulle räcka för att driva igenom en namnändring.
"Jag vet inte om vi äger frågan, eller om det är staden. Det måste undersökas, men så klart går det bra att lämna in ett medborgarförslag", säger han. "Jag själv är van vid Hässelby, men jag tycker det är en intressant infallsvinkel när det gäller internet-perspektivet."
Än är inte det sista ordet sagt...
Foto: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.