En karta från 1600-talet. Jag har markerat Eggeby i trakten kring Spånga kyrka. Man kan se att gården ligger långt från Hässelby, som i kartans nederkant är markerat som Hesʃlebÿ.

Långt tillbaka i tiden var här ett skärgårdslandskap. Platsen kring Eggeby gård varit bebyggd och bebodd sedan runt år 500 efter Kristus. Själva gården har funnits sedan 1400-talet ungefär. Eggeby omnämnes redan 1453 som ”Ikkeby”, ett namn som anses ha samband med trädet ek, ”gården bland ekarna”. Då brukades gården av en viss Anud Svensson. Idag är det dock ont om ekar vid Eggeby.Överste Alexander Foraths änka och dotter hade erhållit hemmanet Eggeby i donation av kung Gustaf II Adolf. Dottern Beata Margareta Forath blev gift med kaptenen David Seaton, och det var av honom som Gustaf Bonde köpte Eggeby år 1655.

Sedan kung Carl X gått med på att riksrådet friherre Gustaf Bonde skulle få besitta det under frälsemannarätt, utfärdades ett köpebrev 1655. År 1656 lämnades ett kvitto på köpesumman plus en äreskänk, en symbolisk gåva som tack för affären. Året därpå erhölls slutligen häradsrättens fastebrev. Eggeby bestod då av 3/4 mantal.Hemmanet Eggeby tillhörde sedan Hässelby 1655-1662.
Gustaf Bonde hade ett par år tidigare ärvt Hässelby efter sin far, Carl Bonde, vilken var den som grundade Hässelbygodset. 1657 flyttade familjen Bonde in i det då ännu ej färdigbyggda Hässelby slott.

Året efter, den 18 juli 1658, fick Gustaf en son - Peder Bonde. Det var det enda av hans barn som föddes på Hässelby. Pojken döptes den 3 september 1658 men han dog tragiskt nog i november, endast fyra månader gammal.

Detta skedde under en i övrigt orolig tid. Sverige befann sig mitt i brinnande krig med Polen. Efter sju år insåg Gustaf Bonde att Eggeby låg lite utanför det område som bildat godset Hässelby. Han bytte därför 1662 bort Eggeby till änkan Brita Cruus af Gudshem. Han fick då istället hemmanen Grimsta och Wellingby Lillgård.Vid Eggeby finns en runsten med ursprung från 900-talet vilket gör den till en mycket tidig runsten. Runstenar uppfördes vanligtvis från 1100-talet. Detta tyder på att det redan då bodde kristna människor på Eggeby gård som dokumenterade något på runstenen.

Inskriptionen talar om Ragnälv som låtit bygga en bro efter sin ende son Anund. Sonen var tydligen inte så välartad eftersom hon lät skriva: ”Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade”. Bron som omnämns finns inte kvar, men tros ha varit en utfyllnad av en sänka på den forntida landsvägen mellan Spånga och Eggeby.
Eggebystenen står idag bakom Järvabadet.
Platsen kring Eggeby var bebodd redan på vikingatiden som två gravfält öster och väster om gården med sammanlagt ett 70-tal fornlämningar kan vittna om.


2018 påträffades vid den arkeologisk utgrävningen stolphål för takbärande stolpar som är från cirka 410-560 e.Kr. Det var ett fynd av ett treskeppigt långhus. Man påträffade bitar av keramik och ett runstensfragment. Det treskeppiga huset antas ha varit uppfört någon gång efter år 400, och det har upphört kring 500-talets mitt.

Husets längd har varit ca 17 meter och den största bredden drygt 7 meter. Huset har haft sex takbärande stolpar och fyra identifierade gavelstolpar som varit takbärande, placerade parvis.

Denna gård fanns antagligen i ungefär hundra år. På den här tiden var religionen hednisk, vilket betydde att man trodde på asagudarna, till exempel Tor, Freja och Oden. Under den hedniska tiden använde man inte kyrkogårdar, utan begravde sina döda på gravfält, i gravar som markerades med stenar. Ett sådant gravfält med 30 gravar är fortfarande synligt i skogen ungefär 100 meter norr om gården.

Huset hade brunnit ned. Efter branden övergav man platsen. Gården byggs inte upp igen.I början av 1900-talet började det bli oroligt i Sverige och i världen. 1905 köpte därför staten marken kring Järvafältet, och under första halvan av 1900-talet var hela området en militär övningsplats.
Tack vare att området var avstängt för allmänheten fram till 1962 hade de gamla gårdarna och deras historiska omgivningar bevarats.


1962 förvärvades området av Stockholms stad och några gårdar fick stå kvar, bland dem Eggeby.

Idag ingår Eggeby i Igelbäckens kulturreservat som ägs av Stockholms stad. Eggeby fungerar som Folkets park, med en mycket bred verksamhet som spänner från café- förenings- och konferensverksamhet till hantverk, teater, utställningar, barnverksamhet och mycket mer.

Eggeby ligger på en liten höjd. Gårdsbebyggelsen består av huvudbyggnaden från 1886 med lövsågerier och målad i olika gröna nyanser som återställdes i slutet av 1980-talet. Men då hade det gått över 300 år sedan Gustaf Bonde bytte bort Eggeby mot Grimsta och Vällingby lillgård.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.