Naturområdet mellan Kirunagatan och Bergslagsvägen i Vällingby kallas Fornkullen. Området består av två höjdpartier, och däremellan finns en öppen festplats. Fornkullen består till stor del av hällmark och blandskog. Asp, björk, ek, ask, tall, en och gran växer på platsen. Man kan här träffa på en del vilda smådjur.
Formkullen har numera blivit igenvuxet och svårframkomligt.
Foto: Henrik Henrikson.På Fornkullen finns ett gammalt gravfält som ligger i hörnet Kirunagatan och Jämtlandsgatan. Varje ring visar en grav. Dessa gravar är från yngre järnåldern, före år 1000, under vikingatiden innan kristendomen blev vanlig i dessa områden.På den höjd där gravfältet ligger kan man idag se några riskojor som några barn har byggt.
2023 bestämde man att göra en ny undersökning av det som var kvar av gravfältet efter att man tagit bort delar av det på 1950-talet.
Foto: Henrik Henrikson.På denna karta från1901 ser vi det skogsbevuxna område som idag heter Fornkullen. Jag har markerat detmed gult.

Nr 20 är ett gravfält, bestående av 30 fornlämningar. De består av två högar och 28 runda stensättningar. Området är delvis undersökt och borttaget 1951 och 1954.

Nr 22 är en stensättning, rund, med sju meters diameter och 0,4 m hög. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,3-0,4 m stora. I väster är två stenblock, det ena 1 meter stort, det andra 2 meter långt, 1 meter brett och 1 meter högt.

Bertel Hast berättar om 1930-talet:
"Fornkullen kallades på den tiden för Iskällarbacken, därför att det i den västra delen av kullen låg en gammal isstack, där man förr under den varma årstiden förvarade stora isblock. De sågades under senvintern upp ur Mälarens is och grävdes ned i sågspån som fungerade som isolering mot sommarsolen. Isen användes bland annat i Hässelbys ladugård för kylning av mjölken."
När man på 1940-talet planerade det framtida Vällingby ansåg man att Fornkullen med sina väldiga berghällar och sin rika vegetation skulle kunna bevaras som naturområde. Fornkullen har jag markerat med gult. Gravfältet 20 och stensättningen 22 är utsatta på kartan.Ett flygfoto över Vällingby centrum 1961. Man ser skogsområdet Fornkullen till höger i bilden. Under byggtiden av det nya Vällingby fanns det uppgifter om att man sett lodjur på Fornkullen.
Foto: Oscar Bladh.När stadsdelen Vällingby byggts färdig och centrumanläggningen kommit på plats, började man använda gläntorna i Fornkullens skogsområde till diverse evenemang.

Hösten 1962 kunde man där se en utställning om samelivet vid Nordkalotten. Utställningen hette ”Lapsk vardag”. Här står lille John Ole och hans mamma Elmina Valkiapae med en ren från Kautokeino.

På försök förlades redan under sommaren 1962 såväl föreställningar av parkteatern som musikunderhållning till Fornkullen.I kommunfullmäktige 1963 sammanfattades de förberedelser man gjort i Fornkullen:
”Mellan Bergslagsvägen och Kirunagatan finns ett vackert beläget parkområde. Det är rikt på fornminnen, och platsen kallas därför populärt Fornkullen. Parkmarkens inre del har bestått av en stillastående vattensamling och sankmark. För att förebygga olyckshändelser blev området föremål för en uppfyllnad våren 1962. Som följd härav erhölls en plan grusyta, och tanken uppkom då på att flytta den tidigare i Hässelby slottspark bedrivna underhållningsverksamheten till Fornkullen för att utröna platsens lämplighet för friluftsunderhållning.”

Man iordningställde därför 1964 teaterplanen med erforderliga ledningar, dränage, hårdbeläggning och bänkar mm.

Bilden visar den förväntansfulla publiken den 15 augusti 1968. En del har kommit tidigt för att få en bra plats längst fram. Någon har tagit med sig en stickning för att fördriva tiden. Tre damer delar på en filt som de lagt över knäna. Bland alla damerna på första raden syns två män som verkar lite uttråkade, halvsovande eller förströr sig med en tidning.
Foto: Elmblad.
Ett av de första åren som Parkteatern hade teaterföreställningar på Fornkullen kunde man få se bland andra Monica Zetterlund och Julia Caesar.Vänster bild: Hans Klinga spelar huvudrollen i Mollières ”Sganarelle” på Fornkullen.
Höger bild: Yngve Pettersson och Maria Hansson var också med i samma föreställning. Pjäsen var en komedi, och publiken fick skratta mycket, trots alla närgångna myggor.Marianne Gräns kopplar av med en cigarrett i baracklogen innan föreställningen. Publiken har kommit på plats.
Foto: Göran Sjöberg.I dagstidningarna kunde man se vilka föreställningar som Stockholms Parkteater anordnade vid Fornkullen.1969 dök ett förslag upp att man skulle kunna anlägga en minigolfbana på Fornkullen. Det blev inte förverkligat. Terrängen var för kuperad.

Med åren började Fornkullen växa igen och få en vildvuxen karaktär. Platsen började bli ett populärt område för ungdomar och utslagna som där samlades och bland annat drack öl.

Minns ni Kenta och Stoffe från filmen Dom kallar oss mods? De var i Vällingby Centrum och vandrade runt med sina mellanölskassar. När de inte fick vara i T-banan drog de till Fornkullen med sina polare. Där höll de till och drack öl. Där finns en grusplan som tidigare använts för Parkteaterns föreställningar. Där blev nu en frizon för de utslagna.
Foto: Henrik Henrikson.
Parkteaterns och parklekens aktiviteter i Fornkullen avvecklades successivt under 1990-talet. Det allra senaste spåret av aktiviteter som jag hittat är föreställningen "Resor med moster Augusta" från 21 augusti 2001.Scenen avvecklades och Parkteatern flyttade över sina föreställningar till Solursparken i en annan del av stadsdelen. I dag är teaterplatsen bara en grusplan med några trasiga bänkar.
Foto: Henrik Henrikson.I slutet av 1990-talet infördes förbud att dricka alkohol utomhus i Vällingby centrum och på halva Fornkullen, men man gjorde undantag för delar av Fornkullen dit familjer i grannskapet ibland anordnade picknick med mat och vin under ordnade former.Det område som kallades Fornkullen naggades rejält flera gånger i kanten under åren. Man tog bit för bit av parkområdet för bebyggelse. År 2003 anlades förskolan Klisterburken i den södra änden av parken.Barnen på förskolan Klisterburken kan ju använda Fornkullen som lekplats.
Foto: Henrik Henrikson.I den norra delen naggades en annan del av Fornkullen ungefär samtidigt. Där byggdes ett bostadsområde med två tvåvåningslängor med ungdomslägenheter.Dessa längor med ungdomslägenheter ser lite provisoriska ut tycker jag.
Foto: Henrik Henrikson.Så naggades Fornkullen ytterligare en gång. Längs Kirunagatan uppfördes 2006 tre höghus med 10 våningar som placerats in i terrängen efter befintliga markhöjder. Dessa hus innehåller totalt 100 lägenheter.
Foto: Henrik HEnrikson.Under ett bord med två sittbänkar inne i parken kan man skymta något som enligt uppgift ska vara resterna av en bunker från efterkrigstiden.
Foto: Henrik Henrikson.Utmed den sida av Fornkullen som ligger närmast Vällingby centrum går en mur med perennplantering och några sittplatser.
Foto: Henrik Henrikson.Vad används Fornkullen till numera?
Det är ett parkområde där man gärna promenerar, eller motionerar. Där vistas man för att uppleva naturen eller leker med sina barn.
Det finns önskemål om utegym och motionsslinga.
Foto: Henrik Henrikson.De senaste åren har olovliga bosättningar etablerats i området. Några som bor i närheten tycker att området känns otryggt och önskar därför att det bebyggs med flera bostadshus.

Någon sade att han uppfattade Fornkullen som en plats för stöldgods. Hade flera gånger letat där efter cyklar han fått stulna.

Fornkullen började bli mer vildvuxet och man kände allmänt att området inte längre var en trygg plats. Den vanligaste orsaken till otrygghet var ”folk som uppehåller sig här”, typiskt samlat på Teaterplanen och klipphällarna. Det handlade både om onykterhet och stök, men också om att parken blivit tillhåll för folk med tyngre drogproblematik likväl som boplats för hemlösa.
Foto: Henrik Henrikson.
Nu är det dags igen att bygga i Fornkullen. Man planerar att bygga 310 bostäder där. Byggstarten ska bli tidigast 2027. Hur höga husen ska bli är ännu inte bestämt. Bilden visar ett tidigt förslag på hur det skulle kunna se ut är framtaget av Bergkrantz arkitektfirma.

Fornlämningarna tänker man bevara så långt det är möjligt. Men enligt detta förslag kommer det mesta av de trettio gravlämningarna demoleras. Staden hoppas i alla fall kunna göra parkområdet Fornkullen trevligare genom förtätningen.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.